Elementy projektu

Etap I: Rekrutacja do projektu

Projekt rozpoczynają działania rekrutacyjno-promocyjne na terenie województwa lubelskiego. Rekrutacja do projektu odbywa się poprzez Konkurs na Innowacyjny Pomysł i ma charakter otwartego konkursu na pomysł biznesowy – aby wziąć udział należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie www.lublin.innowatorzy.eu . Na zgłoszenia czekamy do 31 maja godz 23:59.

Następnie Kapituła Konkursu wybierze 16 autorów najlepszych prac, którzy oficjalnie rozpoczną udział w projekcie. Na tym etapie, w ramach projektu "Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy" rozpoczyna się Szkoła Milionerów, w której czekają na Ciebie następujące etapy wsparcia:

Etap 2: PABA

Autorzy 16 najlepszych i najbardziej innowacyjnych pomysłów na biznes wezmą udział w warsztatach PABA ( Poland as a business area ).

Warsztaty PABA obejmują zagadnienia dotyczące kreatywności, rozwiązywania problemów i sytuacji kryzysowych, generowania pomysłów. Trening jest wstępem do dalszych modułów szkoleniowych. Szkolenie ma na celu:

 • poszukiwanie niestandardowych rozwiązań – w tym tworzenie świeżych pomysłów na biznes czy innowacyjnych rozwiązań z zakresu promocji;
 • zwiększanie umiejętności tworzenia efektywnego biznesplanu;
 • pobudzenie myślenia kreatywnego i strategicznego;
 • pokazanie jak stworzyć wolną przestrzeń rynkową i wyeliminować konkurencję;
 • przekładanie wiedzy akademickiej na grunt relacji biznesowych.

Po zakończeniu warsztatów PABA, na podstawie egzaminu weryfikującego cechy osobowościowe i predyspozycje, wybrana zostanie grupa 12 najwyżej ocenianych pomysłów, które przejdą do dalszego etapu Szkoły Milionerów oraz preinkubacji.

Etap 3: Szkolenia, indywidualne doradztwo oraz preinkubacja

Na etap trzeci składają się zajęcia w ramach bloku szkoleniowo – doradczego oraz 5miesięczny okres preinkubacji.

Blok szkoleniowo – doradczy zbudowany jest z 3 modułów:

 1. Labolatorium Innowacji – 4 dniowy warsztat wyjazdowy ( 32 h zajęć ). Celem warsztatu jest pokazanie sposobów na stworzenie nowej wizji strategii lub produktu oraz doprecyzowanie pomysłów biznesowych uczestników.
 2. Labolatorium Wiedzy o Biznesie – zajęcia z zarządzania przedsiębiorstwem, obsługi finansów i finansowania działalności, administracyjno-prawnej obsługi firmy oraz tworzenia biznesplanów ( 32 h zajęć)
 3. Labolatorium Biznesu, na który składają się:
 • Mentoring – doradztwo strategiczne prowadzone przez praktyka w realizacji przedsięwzięć gospodarczych, obejmuje pomoc w zakresie zarządzania firmą i wyznaczaniem strategii rozwoju ( 3h w miesiącu na każdego uczestnika przez okres 5 miesięcy )
 • Coaching – doradztwo z zakresu bieżących prac nad komercjalizacją wiedzy ( 4 h w miesiącu na każdego uczestnika przez okres 5 miesięcy )
 • Doradztwo Rzecznika Patentowego - wsparcie z zakresu ochrony własności intelektualnej ( łącznie 5h podczas trwania projektu ).

Jednocześnie uczestnicy biorący udział w drugim etapie Szkoły Milionerów przystępują do 5 miesięcznej preinkubacji – praktycznego testowania swoich pomysłów w warunkach chronionych w Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości

Zajęcia będą odbywać się przy Lubelskim Akademickim Inkubatorze Przedsiębiorczości ( za wyjątkiem warsztatu wyjazdowego ) w formie wykładów i warsztatów.

Etap 4: Seed Camp

Na zakończenie tego etapu zostanie zorganizowane spotkanie dla inwestorów oraz uczestników – tzw. Seed Camp w celu prezentacji pomysłów i poszukiwania kapitału na rozwój działalności. W spotkaniu tym wezmą udział przedstawiciele lokalnego środowiska biznesowego.

Definicje:

Konkurs – oznacza Konkurs na Innowacyjny Pomysł przeprowadzany w ramach działań projektu: „Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy”

Projekt - oznacza projekt: Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy” realizowany przez Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości

Innowacyjny pomysł – pomysł na własną firmę, przedsięwzięcie biznesowe zawierający elementy  innowacyjne czyli nowatorskie, zawierające nową jakość w odniesieniu do przedmiotu przedsięwzięcia (np. nowa technologia) jak i sposobu jego realizacji

Działalność spinn off, spin out – forma działalności gospodarczej oparta na realizacji  Innowacyjnego pomysłu, początkująca firma utworzona na bazie własności intelektualnej szkoły wyższej założona w celu komercjalizacji wiedzy i umiejętności zespołu badawczego.

Beneficjent – osoba bezpłatnie korzystająca z pomocy szkoleniowej i doradczej oferowanej w ramach działań projektu: „Program transferu innowacji do biznesu - Innowatorzy”

Kapituła konkursu – grupa ekspertów z dziedziny prowadzenia innowacyjnej działalności typu  spinn off, spinn out; osoby wskazane przez organizatorów Konkursu. Kapituła konkursu będzie odpowiedzialna za wyłonienie laureatów konkursu na innowacyjny pomysł

Laureaci konkursu na innowacyjny pomysł – 16 osób, które wezmą udział w szkoleniach służących opracowaniu profesjonalnego biznesplanu oraz przygotowaniu do prowadzenia działalności gospodarczej.

Preinkubacja- innowacyjny na skalę europejską program wspierania przedsiębiorczości, prowadzony przez sieć 34 Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości, w którym młodzi ludzie mogą przetestować i rozwijać swoje biznesowe projekty nie ponosząc przy tym żadnego ryzyka. Młody przedsiębiorca prowadzący swoją firmę w AIP  pozostaje nadal osobą fizyczną pracującą głównie nad modelem biznesowym, siłą i rozpoznawalnością marki swoje firmy, natomiast wszelkimi formalnościami, obsługą finansową i prawną jego przedsięwzięcia zajmie się Inkubator użyczający beneficjentom osobowości prawnej. Docelowo preinkubacja może trwać dwa lata, w trakcie których beneficjenci programu uczą się w jaki sposób prowadzić swoją firmę i rozwijać wszystkie jej obszary.

Inkubacja – proces kompleksowego wspierania MŚP o dużym potencjale rozwojowym poprzez dostęp do proinnowacyjnych usług. W ramach Strategii Drogi do Polski Przedsiębiorczej inkubacja realizowana będzie w centrach AIP Business Link działających w największych polskich miastach. Oferta AIP BL będzie obejmowała unikalne systemy pokonywania barier dla przedsiębiorczych działań oraz wspierania transferu technologii - zarządzane i koordynowane w Centrum Przedsiębiorczości AIP Business Link w Warszawie.

Mentoring – proces wspierający naukę i rozwój zawodowy pracowników oparty na partnerskich relacjach między pobierającym naukę a mentorem, mającym doświadczenie w poruszanej tematyce. Innymi słowy jest to dzielenie się wiedzą na zasadach doradztwa.

Coaching - celem coachingu jest pomoc i kierowanie rozwojem umiejętności oraz kompetencji uczestnika biorącego udział w doradztwie. Doradztwo ma pomóc w uświadomieniu uczestnikom, że posiadają oni wiedzę i informacje, do skutecznego podejmowania działań.